Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door verkoper aan koper worden uitgebracht en op alle tussen hen tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
Op afwijking van deze voorwaarden kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
Verwijzingen door koper naar eigen voorwaarden zijn voor verkoper niet bindend. Ook in dat geval zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van de verkoper van toepassing.

Alle aanbiedingen van verkoper zijn in beginsel vrijblijvend. Verkoper is eerst tot uitvoering van een order gehouden nadat deze door hem schriftelijk is bevestigd.
De opdrachtbevestiging wordt geacht een correcte weergave te bevatten van hetgeen is overeengekomen, tenzij verkoper binnen 8 dagen nadien schriftelijke bezwaren van de zijde van de koper heeft ontvangen.

Alle door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De prijzen worden geacht te omvatten de prijs voor de zaak en de emballage. Mits het totale orderbedrag meer is dan € 150,-- exclusief BTW zijn de transport- en afleveringskosten voor rekening van de verkoper. Bij een orderbedrag onder de € 150,-- exclusief BTW worden de transport- en leveringskosten aan de koper in rekening gebracht.
Prijslijsten worden op aanvraag verstrekt. Een beroep op prijzen voorkomende op deze lijsten kan slechts gedaan worden tot het moment dat er een nieuwe prijslijst is opgesteld.
Verkoper heeft slechts een recht op tussentijdse prijsverhoging indien hij in de offerte of orderbevestiging zich het recht daarop uitdrukkelijk heeft voorbehouden. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Als er leveringstermijnen worden afgesproken zijn deze niet aan te merken als fatale termijnen tenzij dat uitdrukkelijk zo wordt overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper eerst op termijn van 14 dagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In geval van overmacht vervalt de leveringsverplichting van de verkoper.
Verkoper is gerechtigd een order in gedeelten uit te voeren en voor elke levering afzonderlijk te factureren.
Verkoper heeft te allen tijde het recht om slechts te leveren onder rembours. Voorts heeft verkoper het recht om zekerheid te verlangen voordat hij een order in productie neemt indien hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat koper zijn betalingsverplichting niet kan of zal nakomen. Verkoper heeft het recht verplichtingen die uit een overeenkomst voor hem voortvloeien op te schorten indien de betalingstermijn van een of meer andere orders is overschreden.
De zaak is voor risico van koper vanaf het moment dat de zaak in handen is gesteld van de transporteur.
Koper is verplicht verkoper de gelegenheid te bieden de zaken af te leveren. Indien aflevering onmogelijk is, wordt de afname geacht te zijn geweigerd. In dat geval alsook bij expliciete weigering is de koper onmiddellijk in verzuim zonder ingebrekestelling. In dat geval is de zaak onmiddellijk voor risico van koper en heeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, zonder dat koper het recht heeft de betaling van de koopprijs op te schorten.

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Vanaf het moment dat deze termijn is verstreken is de koper de wettelijke rente verschuldigd. Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% korting worden afgetrokken.
Verrekening of schuldvergelijking is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van verkoper.
Alle buitengerechtelijke incassokosten die verkoper moet maken ingeval koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zijn voor rekening van koper. Zij bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van 150 euro. Voor het stadium waarin verkoper zelf met het incasseren van de vordering bezig is, heeft verkoper eveneens recht op een vergoeding van de schade. Deze schade wordt gefixeerd op 7,5% van de hoofdsom.

Tot dat koper de overeengekomen prijs, eventueel te verhogen met rente en kosten, van alle geleverde en /of te leveren zaken heeft betaald, blijft verkoper daarvan eigenaar.
De zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Indien verkoper dit verlangt dan is koper gehouden op de vorderingen die koper uit de doorverkoop verkrijgt een pandrecht te vestigen ten behoeve van de verkoper.
In geval koper enige verplichting uit een overeenkomst met verkoper niet nakomt is verkoper gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Koper is verplicht hem daartoe in de gelegenheid te stellen. Alle kosten verbonden aan de uitoefening van de rechten van de verkoper in dit opzicht (waaronder die van opslag van de zaken) komen voor rekening van koper.
Koper is verplicht de door verkoper afgeleverde zaken, die eigendom zijn van verkoper, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de door verkoper geleverde zaken, dienen binnen 14 dagen na de datum van aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn is het klachtenrecht ten aanzien van deze gebreken vervallen. Klachten over reeds door de koper in gebruik genomen producten kunnen niet in behandeling worden genomen. In ieder geval zijn niet ontvankelijk klachten met betrekking tot kleurafwijkingen, zelfs als deze zich binnen een zelfde partij zouden voordoen; evenmin zijn ontvankelijk klachten die zijn terug te voeren tot een ondeskundig onderhoud of onjuist gebruik van de geleverde producten.
Koper wordt geacht bij in ontvangstname van de zaken te hebben gecontroleerd of het afgeleverde beantwoordt aan het overeengekomene, waaronder mede wordt verstaan een onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit. Direct zichtbare gebreken dienen door koper te worden aangetekend op het bij aflevering van de zaken te ondertekenen document.
Die gebreken die bij aflevering niet direct waarneembaar zijn, dienen terstond, doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Na het verstrijken van de uiterste garantietermijn van 6 maanden kan door koper in geen geval nog een beroep worden gedaan op het bestaan van mogelijke gebreken. Niet naleving van hetgeen ten aanzien van de klacht- en garantiebepalingen is bepaald, leidt tot het vervallen van eventuele aanspraken jegens de verkoper ter zake van deze gebreken.
Ook in geval koper tijdig reclameert, is hij gehouden tot betaling van het gekochte. Verkoper is slechts gehouden retourzendingen te aanvaarden ingeval hij daar vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Verkoper garandeert dat de te leveren zaken de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het beoogde gebruik.
Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot vervanging of zo mogelijk het herstel van de zaak. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, zal de zaak door de verkoper worden teruggenomen tegen creditering van de factuurwaarde, dit alles ter keuze van verkoper.
De aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek blijkt te zijn ontstaan door andere dan fabricage en/of materiaalfouten, zoals ondeskundig gebruik en / of onvoldoende onderhoud. Voorts vervalt de garantie als er reparaties en / of vervangende veranderingen door derden zijn verricht. In dat geval is verkoper gerechtigd de kosten verbonden aan het onterechte beroep op de garantieverplichting op koper te verhalen.
Reparaties kunnen uit hygiënische overwegingen alleen worden uitgevoerd nadat de producten door de koper zorgvuldig zijn gewassen en gedroogd. De kosten van reparaties zijn voor rekening van de koper tenzij de verkoper uit coulance overwegingen besluit de betreffende kosten voor zijn rekening te nemen. Foutieve opgave van de maat is voor verantwoording van de koper.

Gebreken in geleverde zaken kunnen slechts dan een reden voor ontbinding van de overeenkomst zijn, indien de verkoper ondanks herhaalde pogingen niet in staat is gebleken deze gebreken te verhelpen en het bovendien om gebreken van ernstige aard gaat.

Verkoper kan niet gehouden worden tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke schade van welke aard dan ook van de koper.
De mogelijke verplichting van verkoper tot vergoeding van schade blijft voorts te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de gebrekkige zaak.

Verkoper heeft het recht om zaken die hij van koper onder zich heeft onder zich te houden tot zekerheid voor de voldoening van de openstaande facturen en mogelijke kosten, die hij uit hoofde van orders van koper heeft gemaakt of nog moet maken.

Indien verkoper een overeenkomst met twee of meer kopers sluit, is ieder van deze kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Op alle aanbiedingen en / of overeenkomsten met de verkoper, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit bedoelde aanbiedingen en / of overeenkomsten voortvloeien zullen worden berecht door de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van verkoper.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem.

(zetfouten en wijzigingen voorbehouden)