Informatie over gegevensbescherming

Algemene en verplichte informatie

Privacy

Als exploitant van deze site neemt Bauerfeind de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als exploitant van de website verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en geven wij deze alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u uw toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking. De onderhavige informatie over de gegevensbescherming beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) in principe veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie en bevoegde voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes

T: +49 (0) 36628 66 – 10 00
F: +49 (0) 36628 66 – 19 99
E: info@bauerfeind.com

Wij hebben voor ons bedrijf een interne functionaris voor gegevensbescherming (conform art. 37 e.v. AVG) aangesteld. Deze is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Bauerfeind AG
Datenschutzbeauftragter
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-Triebes

E: datenschutzbeauftragter@bauerfeind.com

Versleutelde communicatie

Deze site maakt gebruik van SSL-codering voor veiligheidsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresregel van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Als de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Informatie, blokkering, verwijdering, beperking, bezwaar

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten en met vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Elke betrokkene heeft conform AVG volgende rechten:

 • recht van inzage van opgeslagen persoonsgegevens (conform art. 15 AVG),
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (conform art. 16 AVG),
 • recht op gegevenswissing (volgens art. 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking (volgens art. 18 AVG),
 • recht van bezwaar tegen de verwerking (volgens art. 21 AVG).

Bij het recht van inzage en het recht op gegevenswissing gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet op gegevensbescherming).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt (conform art. 20 AVG) het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u verzoekt gegevens direct over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming (bijv. conform art. 6, lid 1, punt a) AVG), hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. Om de intrekking van uw toestemming zo snel mogelijk te kunnen verwerken, verzoeken wij u om bij uw bericht ook mee te delen in verband met welke feiten u uw toestemming hebt gegeven. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft daarvan onaangetast.

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In het geval van overtredingen van het recht op gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelwagentje), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van onze diensten.

Andere cookies, die bijv. dienen om de prestaties van onze website te meten, geavanceerde functies aan te bieden, ons online aanbod te personaliseren of voor marketingdoeleinden worden gebruikt, gebruiken wij alleen als u ons daarvoor via de cookie consent banner toestemming hebt gegeven (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, is het mogelijk dat onze website niet alle functies juist kan uitvoeren.

Sommige cookies worden gebruikt door dienstverleners waar wij een beroep op doen, bijv. Google, Facebook en YouTube (zogeheten third-party cookies). Het is mogelijk dat deze bedrijven, om de gevraagde dienst te kunnen leveren, cookies gebruiken om informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag op onze website en over kenmerken die u als persoon kunnen identificeren. Deze informatie kunnen zij ook doorsturen naar en opslaan op servers buiten de EU, bijv. in de VS. Door in te stemmen met de activering van cookies, geeft u ook uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of EER. In dit verband willen wij erop wijzen dat het Europees Hof van Justitie de VS heeft geclassificeerd als een land waarvan het gegevensbeschermingsniveau niet voldoet aan de EU-normen. Het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle en toezicht, eventueel ook zonder dat u hierbij rechtsmiddelen ter beschikking staan.

In het kader van het gebruik van onze cookie consent banner van de dienstverlener Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, DE, maken wij gebruik van cookies om uw voorkeuren op het gebied van de cookie-instellingen te beheren. Meer informatie van Usercentrics vindt u op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Verder kunt u uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de sites verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden verzonden bij het oproepen van de betreffende website. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Evt. gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Opgeroepen URL incl. protocol en methode
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • GeoIP Country Code

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De genoemde gegevens worden verwerkt in serverlogbestanden om ons gerechtvaardigde belang te realiseren (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Dat bestaat erin, u als gebruiker goed functionerende en (bijv. in de taal van uw land) aangepaste websites ter beschikking te stellen, zodat ons onlineaanbod aantrekkelijk gepresenteerd en voortdurend geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden vermeden of voorkomen, foutenanalyses worden uitgevoerd en mogelijke fraudegevallen worden herkend.

De gegevens worden door de firma Netigo GmbH verwerkt op basis van een verwerkingsovereenkomst volgens artikel 28 AVG waarin wij de dienstverlener hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De serverlogbestanden worden 30 dagen bij de provider opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Contactmogelijkheden

Via onze website hebt u verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen: U kunt het contactformulier of de verstrekte contactgegevens gebruiken, met name het vermelde e-mailadres, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ons feedback te geven.

In het contactformulier zijn sommige gegevens over uw persoon vereist, om uw verzoek überhaupt naar ons te verzenden. Hiertoe behoren bijv. uw naam en uw e-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om u een kwalitatieve en snelle communicatie en service te kunnen bieden. Hierin ligt ons gerechtvaardigde belang (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Bovendien helpt informatie over uw verzoek om uw aanvraag snel door te sturen naar de verantwoordelijke afdeling. Optioneel kunt u ons een telefoonnummer geven als u op deze manier benaderd wilt worden.

Alle gegevens worden uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek gebruikt en opgeslagen. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de bevoegde medewerker, die uw bericht verder zal behandelen volgens uw wensen. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als de behandeling van het verzoek dat vereist. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Uw verzoek, inclusief de door u aldaar verstrekte gegevens, wordt bij ons opgeslagen met het oog op de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Het blijft bij ons totdat u ons vraagt om het te verwijderen of als het doel voor de gegevensopslag is bereikt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gegevensverzameling door geïntegreerde videoservices

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. Vimeo-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Vimeo, die zich evt. ook in derde landen met een lager beschermingsniveau kunnen bevinden. Voor het desbetreffende gebruik van gegevens van uw browser of eindapparaat is Vimeo zelf verantwoordelijk.

Om ervoor te zorgen dat bij de doorgifte van gegevens naar de VS en andere landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zijn wij met Vimeo EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen. Bovendien worden video’s van Vimeo in principe in de ‘Do Not Track’-modus geïntegreerd, zodat persoonsgegevens slechts in minimale omvang aan Vimeo worden doorgegeven. Bovendien heeft Vimeo zich ertoe verbonden zijn vroegere verplichtingen uit het voormalige ‘Privacy Shield’ te blijven nakomen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. YouTube-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Hiervoor hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de persoonsgegevens te verwerken conform de voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de desbetreffende instructies. Gedetailleerde informatie hierover vindt u hier: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Google, die zich evt. ook buiten de EU of EER kunnen bevinden, in derde landen met een lager beschermingsniveau. Voor de desbetreffende overdracht en verwerking van gegevens van uw browser of eindapparaat is Google zelf verantwoordelijk. Om de gegevensoverdracht zo minimaal mogelijk te houden, integreren wij alle YouTube-video’s in de zogenaamde ‘privacymodus’. Hierdoor worden alleen gegevens naar Google gestuurd, als u de video actief aanklikt om deze af te spelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.com/policies/privacy/

Verzameling van gegevens door diensten van Google

Algemene informative

Deze website maakt gebruik van diverse diensten van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden hieronder in detail beschreven.

De gebruikte diensten verzamelen regelmatig gegevens over u, over de apparaten die u gebruikt en over de pagina’s die u bezoekt. Hiertoe behoren onder andere gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, bezoektijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

De rechtsgrond voor het gebruik van de onderstaande diensten en voor de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (met name het IP-adres) is ons gerechtvaardigde belang om het aanbod op onze website voor u als gebruiker aantrekkelijk te presenteren, te analyseren en te verbeteren en om eventuele reclame op uw behoeften af te stemmen. Indien nodig vragen wij vooraf uw toestemming voor het gebruik van de diensten.

Google Analytics 4

Wij gebruiken Google Analytics 4 voor het meten en analyseren van het gebruik van ons online aanbod op basis van een pseudonieme gebruikers-ID. Deze ID bevat geen expliciete gegevens, zoals namen of e-mailadressen. De gebruikers-ID is bedoeld om de analysegegevens van een eindapparaat te identificeren, om zo te kunnen herkennen welke content gebruikers binnen een of meerdere gebruikssessies hebben bekeken, welke zoektermen ze hebben gebruikt en of ze deze opnieuw hebben gebruikt, of dat er interactie was met ons online aanbod. Daarnaast worden ook het tijdstip van gebruik en de duur ervan opgeslagen, evenals de bronnen van de gebruikers die naar ons online aanbod verwijzen en technische aspecten van hun eindapparaten en browsers. Daarbij worden pseudonieme profielen van gebruikers aangemaakt met gegevens op basis van het gebruik op verschillende apparaten, waarbij cookies kunnen worden ingezet.

Locatiegegevens

In Google Analytics 4 worden gegevens met betrekking tot de geografische locatie op een hoger niveau beschikbaar gemaakt, door de volgende metagegevens te verzamelen aan de hand van de IP-zoekopdracht:

 • „Stad” (en de afgeleide breedte- en lengtegraad van de stad),
 • „Continent”,
 • „Land”,
 • „Provincie”,
 • „Subcontinent” (en de ID-gebaseerde equivalenten).

EU-gegevensverwerking en IP-anonimisering

Om de bescherming van gebruikersgegevens in de EU te waarborgen, ontvangt en verwerkt Google alle gebruikersgegevens via domeinen en servers binnen de EU. De IP-adressen van gebruikers worden niet geprotocolleerd en de laatste twee cijfers worden standaard weggelaten. Het inkorten van IP-adressen vindt op EU-servers voor EU-gebruikers plaats. Bovendien worden alle gevoelige gegevens die van gebruikers in de EU worden verzameld, verwijderd voordat ze op EU-domeinen en -servers worden vastgelegd.

Orderverwerking

We hebben voor het gebruik van Google Analytics een contract voor orderverwerking gesloten en voeren de strenge bepalingen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij gebruik van de services volledig uit. Verder zijn voor het gebruik van de dienst standaardcontractbepalingen met de aanbieder overeengekomen. Deze moeten bijdragen aan een beter beschermingsniveau. Het orderverwerkingscontract en de standaardcontractbepalingen kunnen hier worden geraadpleegd: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Links

Meer informatie en de privacybepalingen van Google Analytics 4 vindt u op: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/https://privacy.google.com/businesses/adsservices (soorten verwerking en gegevens die worden verwerkt) & https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics Remarketing Audiences en Google Signals

Met het gebruik van "Google Analytics Remarketing Audiences" streven wij ernaar u op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclame te tonen die bij uw surf- en gebruiksgedrag op onze website past. Wij verzamelen daarvoor bijvoorbeeld informatie over welke producten u hebt bekeken of in uw winkelwagentje hebt gelegd en geven deze gegevens door aan Google Ads en evt. ook aan het Google Marketing Platform (vroeger "DoubleClick").

Wij maken gebruik van "Google Signals" om u onze gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen onafhankelijk van uw browser of eindapparaat. Hiervoor koppelt Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Voorwaarde is dat u op uw Google-account bent ingelogd en dat u Google hiervoor toestemming hebt gegeven.

De geregistreerde gegevens worden alleen in uw Google-account verzameld indien u Google daarvoor uw toestemming hebt gegeven, die u ook te allen tijde weer kunt intrekken (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Het registreren van gegevens die niet in uw Google-account worden verzameld (bijv. omdat u geen Google-account hebt of tegen dergelijk verzamelen bezwaar hebt gemaakt), gebeurt op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven via onze cookie consent banner. Als u het plaatsen van cookies weigert, worden in dit verband door ons geen gegevens naar Google gestuurd. Meer informatie, ook over de intrekking, vindt u onder "Cookies".

U kunt de apparaatonafhankelijke remarketing/targeting permanent weigeren door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; gebruik hiervoor deze link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/technologies/ads.

Google Ads en Google conversion tracking

In het kader van Google Ads (vroeger Google AdWords) maken wij gebruik van zogenoemde conversion tracking. Als u op een advertentie van Google klikt en ons via onze consent banner toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, wordt een cookie voor conversion tracking geplaatst. Deze cookie is 90 dagen geldig en wordt niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde sites van deze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd verder geleid.

Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Google Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversiestatistieken voor Google Ads-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met Conversion-Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Meer informatie over Google Ads en Google conversion tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy en in het volgende artikel: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022.

Google reCAPTCHA

Met Google reCAPTCHA (hierna "reCAPTCHA") moet worden gecontroleerd of de gegevens op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. het IP-adres, de bezoekduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onjuiste geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/recaptcha/about/ en https://policies.google.com/privacy

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is, afgezien van het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen, ook in het belang van een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de site aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Raadpleeg de onderstaande links voor de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/help/terms_maps/ en https://policies.google.com/privacy

Online marketing en partnerprogramma's

Facebook Pixel

Voor de conversiemeting maakt onze website gebruik van de bezoekersactie-pixel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met behulp van de Facebook Pixel kan het gedrag van de sitebezoekers worden gevolgd, nadat ze door op een Facebook-advertentie te klikken zijn doorgestuurd naar onze website. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-reclameadvertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

Facebook Pixel wordt alleen geactiveerd, als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in het kader van onze vraag naar de cookie-instellingen. Daar kunt u uw keuze ook altijd weer herroepen of wijzigen voor de toekomst.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclameadvertenties op sites van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als websitebeheerder worden beïnvloed.

In het beleid inzake gegevensbescherming van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uitschakelen in de advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings. Daartoe moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebookaccount bezit, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Nieuwsbrief

Door middel van de volgende informatie willen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief en de procedures met betrekking tot aanmelden, verzenden en statistische evaluatie, evenals uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u akkoord te zijn met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven alleen bij toestemming van de ontvangers conform art. 6, lid 1, punt a) AVG. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een aanmelding, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Overigens bevat onze nieuwsbrief informatie over onze aanbiedingen en acties en over ons bedrijf. Dit kan met name verwijzingen naar blogbijdragen, onze diensten of onlinepresentaties omvatten.

Gebruik van verzendserviceproviders

Salesforce

Met het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief hebben we de derde partij Salesforce Inc., 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA gelast. Wij hebben met Salesforce een zgn. "data processing agreement" (overeenkomst voor gegevensverwerking) gesloten. Daarin verplichten wij Salesforce de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden te verstrekken onder "Binding Corporate Rules" (bindende interne regelgeving inzake gegevensbescherming, online beschikbaar op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf) en "Standard Contractual Clauses" (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, online beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf).

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens (zoals het e-mailadres) die u bij de nieuwsbriefregistratie verstrekt, overgedragen aan Salesforce en daar opgeslagen. De dienstaanbieder is in de VS gevestigd. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door servers in Duitsland, Frankfurt. De beheerder van de servers is Amazon Web Services, Inc. ("AWS") 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Wij hebben met AWS een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten. Daarin verplichten wij AWS de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden te verstrekken onder "AWS GDPR Data-Processing-Addendum" (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, online beschikbaar op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf).

Campaign Monitor

Met het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief hebben we de derde partij Campaign Monitor Pty Ltd, 404 / 3-5 Stapleton Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australië gelast. Wij hebben met Campaign Monitor een zgn. ‘data processing agreement’ (overeenkomst voor gegevensverwerking) gesloten, waarin wij Campaign Monitor verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens (zoals het e-mailadres) die u bij de nieuwsbriefregistratie verstrekt, overgedragen aan Campaign Monitor en daar opgeslagen. De dienstaanbieder is in Australië gevestigd en de gegevens worden op servers in de VS verwerkt.

Double opt-in en protocolleren

Na het aanmelden ontvangt u een e-mail van Campaign Monitor / Salesforce waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen (de zgn. double-opt-in-procedure). Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan aanmelden.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het aanmeldproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het aanmeld- en het bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Het registreert ook de wijzigingen in uw bij Campaign Monitor / Salesforce opgeslagen gegevens.

Aanmeldgegevens

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (double opt-in-procedure) en u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Optioneel vragen we u uw naam op te geven. Deze informatie dient alleen voor de personalisatie van de nieuwsbrief. U kunt ook optioneel uw geboortedatum, sportieve activiteiten en het lichaamsdeel opgeven waarvan u de prestaties wilt verhogen. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses. U kunt uw optioneel opgeslagen gegevens in het "Preference Center" bekijken en altijd zelf corrigeren en/of verwijderen. Klik daarvoor op de "Preference Center"-link die u aan het einde van elke nieuwsbrief vindt.

Gegevensverzameling voor statistieken en analyses

Bovendien is het voor ons met behulp van Campaign Monitor / Salesforce mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links evt. werden aangeklikt. Zo kunnen we o.a. vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van Campaign Monitor / Salesforce om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepsgewijs te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om een aan de verschillende interesses van onze gebruikers aangepaste inhoud te verzenden.

Campaign Monitor / Salesforce maakt het ons ook mogelijk de nieuwsbriefontvangers volgens verschillende ontvangerscategorieën (bijv. favoriete sporttak) in te delen. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

U kunt deze analyse te allen tijde stopzetten door u af te melden voor de nieuwsbrief. Klik daarvoor op de desbetreffende link die u aan het einde van elke nieuwsbrief vindt.

Online oproep en gegevensmanagement

Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief doorsturen naar de website van Campaign Monitor / Salesforce. Onze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers van de nieuwsbrief de nieuwsbrieven online kunnen oproepen (bijvoorbeeld in het geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen ontvangers van een nieuwsbrief hun gegevens, bijv. de geselecteerde sporten, achteraf corrigeren via de website van Campaign Monitor / Salesforce. Ook is de privacyverklaring van Campaign Monitor / Salesforce alleen op hun website oproepbaar. In dit verband wijzen wij erop dat op de websites van Campaign Monitor / Salesforce cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens door Campaign Monitor / Salesforce, hun partners en dienstaanbieders (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Campaign Monitor / Salesforce. We wijzen bovendien op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites https://optout.aboutads.info/ en https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren (voor de Europese Economische Ruimte).

Wettelijke bases

De toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt door ons verkregen conform art. 6, lid 1, punt a) AVG. De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

Opzegging/herroeping

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, dat wil zeggen, uw toestemmingen herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u op het einde van elke nieuwsbrief. Na de opzegging wordt uw e-mailadres opgeslagen in een lijst van ingetrokken toestemmingen en alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mailadres verzenden. Het opslaan van uw e-mailadres in de zwarte lijst wordt verricht op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit het voldoen aan de wettelijke vereisten voor de verzending van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt in de zwarte lijst opgeslagen voor onbepaalde tijd of totdat u daar bezwaar tegen maakt. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen die opslag, voor zover uw belangen opwegen tegen ons rechtmatig belang.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Salesforce op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/full_privacy respectievelijk Campaign Monitor op www.campaignmonitor.com/policies/.

Gebruik van webfonts

Web Fonts van Monotype

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde webfonts die door Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA worden aangeboden.

Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven. De webfonts worden via onze server ter beschikking gesteld. Via een trackingcode worden de bekeken pagina's geteld door Monotype, omdat dit vereist is voor de licentie van de fonts. Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Monotype. Daardoor krijgt Monotype de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. De webfonts van Monotype worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de webfonts van Monotype vindt u in de privacyverklaring van Monotype https://www.myfonts.com/de/a/font/legal/website-use-privacy-policy en in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers https://www.myfonts.com/de/pages/license-agreement?id=eula_2267&eula_lang=eula_en