Privacyverklaring

1. Algemene en verplichte informatie

1.1. Gegevensbescherming

Als beheerder van deze website neemt Bauerfeind Benelux B.V. de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens van u verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens alleen door, als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) in principe veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
NL-2031 BK Haarlem
Nederland

T: +31 (0) 23 531 94 27
E: info@bauerfeind.nl

1.3. Versleutelde communicatie

Deze site maakt gebruik van SSL-codering voor veiligheidsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. Een gecodeerde verbinding kan worden herkend aan het slotsymbool in uw browserregel en aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://".

Als de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

2. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

2.1. Informatie, blokkering, verwijdering, beperking, bezwaar

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten en met vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Elke betrokkene heeft conform AVG volgende rechten:

 • recht van inzage van opgeslagen persoonsgegevens (conform art. 15 AVG),
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (conform art. 16 AVG),
 • recht op gegevenswissing (volgens art. 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking (volgens art. 18 AVG),
 • recht van bezwaar tegen de verwerking (volgens art. 21 AVG).

Bij het recht van inzage en het recht op gegevenswissing gelden de beperkingen volgens de §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming).

2.2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt (conform art. 20 AVG) het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

2.3. Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming (bijv. conform art. 6, lid 1, punt a) AVG in combinatie met art. 7 AVG en evt. art. 49, lid 1, punt a) AVG), hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft daarvan onaangetast.

2.4. Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In het geval van overtredingen van het recht op gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelwagentje), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van onze diensten.

Andere cookies, die bijv. dienen om de prestaties van onze website te meten, geavanceerde functies aan te bieden, ons online aanbod te personaliseren of die voor marketingdoeleinden worden gebruikt, gebruiken wij alleen als u ons daarvoor via de cookie consent banner toestemming hebt gegeven (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, is het mogelijk dat onze website niet alle functies juist kan uitvoeren.

Sommige cookies worden gebruikt door dienstverleners waar wij een beroep op doen, bijv. Google, Facebook en YouTube (zogeheten third-party cookies). Het is mogelijk dat deze bedrijven, om de gevraagde dienst te kunnen leveren, cookies gebruiken om informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag op onze website en over kenmerken die u als persoon kunnen identificeren. Deze informatie kunnen zij ook doorsturen naar en opslaan op servers buiten de EU, bijv. in de VS. Door in te stemmen met de activering van cookies, geeft u ook uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of EER. In dit verband willen wij erop wijzen dat het Europees Hof van Justitie de VS heeft geclassificeerd als een land waarvan het gegevensbeschermingsniveau niet voldoet aan de EU-normen. Het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle en toezicht, eventueel ook zonder dat u hierbij rechtsmiddelen ter beschikking staan.   

In het kader van het gebruik van onze cookie consent banner van de dienstverlener OneTrust Technology Limited, Dixon House 1 Lloyd’s Avenue, Londen EC3N3DQ, VK, maken wij gebruik van cookies om uw voorkeuren op het gebied van de cookie-instellingen te beheren. Meer informatie van OneTrust vindt u op community.cookiepro.com/s/article/UUID-1e75fb0d-bb79-2af8-cb85-f905d16f1220

Met de volgende knop kunt u uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde voor de toekomst aanpassen of intrekken:

Verder kunt u uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de sites verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden verzonden bij het oproepen van de betreffende website. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Evt. gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Opgeroepen URL incl. protocol en methode
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • GeoIP Country Code

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De genoemde gegevens worden verwerkt in serverlogbestanden om ons gerechtvaardigde belang te realiseren (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Dat bestaat erin, u als gebruiker goed functionerende en (bijv. in de taal van uw land) aangepaste websites ter beschikking te stellen, zodat ons onlineaanbod aantrekkelijk gepresenteerd en voortdurend geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden vermeden of voorkomen, foutenanalyses worden uitgevoerd en mogelijke fraudegevallen worden herkend.

De gegevens worden door de firma Netigo GmbH verwerkt op basis van een verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 AVG, waarin wij de dienstverlener hebben verplicht om de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden door ons alleen op servers binnen de EU verwerkt en niet aan derden doorgegeven. De serverlogbestanden worden 30 dagen bij de provider opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Contactmogelijkheden

Via onze website hebt u verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen: U kunt het contactformulier of de verstrekte contactgegevens gebruiken, met name het vermelde e-mailadres, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ons feedback te geven. U kunt ook via chat contact opnemen met onze klantendienst.

Zowel via het contactformulier als via de chat zijn enkele gegevens over uw persoon absoluut noodzakelijk om uw vraag naar ons te kunnen verzenden en door ons te laten behandelen. Hiertoe behoren bijv. uw naam en uw e-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om u een kwalitatieve en snelle communicatie en service te kunnen bieden. Hierin ligt ons gerechtvaardigde belang (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Bovendien helpt informatie over uw verzoek om uw aanvraag snel door te sturen naar de verantwoordelijke afdeling. Optioneel kunt u ons een telefoonnummer geven als u op deze manier benaderd wilt worden.

Alle gegevens worden uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek gebruikt en opgeslagen. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de bevoegde medewerker, die uw bericht verder zal behandelen volgens uw wensen. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als de behandeling van het verzoek dat vereist. Voor de chatfunctie maken wij gebruik van de webhostingservices van Netigo GmbH. Wij hebben met Netigo een verwerkingsovereenkomst gesloten conform art. 28 AVG, waarin wij de dienstverlener hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Uw verzoek, inclusief de door u aldaar verstrekte gegevens, wordt bij ons opgeslagen met het oog op de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Het blijft bij ons totdat u ons vraagt om het te verwijderen of als het doel voor de gegevensopslag is bereikt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

3.1. Gegevensverzameling door geïntegreerde videoservices

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. Vimeo-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Vimeo, die zich evt. ook in derde landen met een lager beschermingsniveau kunnen bevinden. Voor het desbetreffende gebruik van gegevens van uw browser of eindapparaat is Vimeo zelf verantwoordelijk.

Om ervoor te zorgen dat bij de doorgifte van gegevens naar de VS en andere landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zijn wij met Vimeo EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen. Bovendien worden video’s van Vimeo in principe in de ‘Do Not Track’-modus geïntegreerd, zodat persoonsgegevens slechts in minimale omvang aan Vimeo worden doorgegeven. Bovendien heeft Vimeo zich ertoe verbonden zijn vroegere verplichtingen uit het voormalige ‘Privacy Shield’ te blijven nakomen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. YouTube-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Hiervoor hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de persoonsgegevens te verwerken conform de voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de desbetreffende instructies. Gedetailleerde informatie hierover vindt u hier: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Google, die zich evt. ook buiten de EU of EER kunnen bevinden, in derde landen met een lager beschermingsniveau. Voor de desbetreffende overdracht en verwerking van gegevens van uw browser of eindapparaat is Google zelf verantwoordelijk. Om de gegevensoverdracht zo minimaal mogelijk te houden, integreren wij alle YouTube-video’s in de zogenaamde ‘privacymodus’. Hierdoor worden alleen gegevens naar Google gestuurd, als u de video actief aanklikt om deze af te spelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.com/policies/privacy/.

3.2. Verzameling van gegevens door diensten van Google

Algemene informatie

Deze website maakt gebruik van diverse diensten van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden hieronder in detail beschreven.

De gebruikte diensten verzamelen regelmatig gegevens over u, over de apparaten die u gebruikt en over de pagina’s die u bezoekt. Hiertoe behoren onder andere

 • de referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • het IP-adres (bijv. 256.123.123.1)
 • informatie over het besturingssysteem (de software waarop uw computer draait; bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux)
 • cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • muis- en toetsenbordgedrag (elke handeling die u met de muis of het toetsenbord uitvoert wordt opgeslagen)
 • datum en taalinstellingen (welke datum en welke taal op uw computer is ingesteld wordt opgeslagen)
 • alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich aan de gebruiker kunnen aanpassen; JavaScript-objecten kunnen alle mogelijke gegevens onder één naam verzamelen)
 • schermresolutie (geeft aan hoeveel pixels het beeldscherm weergeeft).

De rechtsgrond voor het gebruik van de onderstaande diensten en voor de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (met name het IP-adres) is ons gerechtvaardigde belang om het aanbod op onze website voor u als gebruiker aantrekkelijk te presenteren, te analyseren en te verbeteren en om eventuele reclame op uw behoeften af te stemmen. Indien nodig vragen wij vooraf uw toestemming voor het gebruik van de diensten.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Deze worden op uw computer opgeslagen, nadat u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven, en maken een analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Meer informatie over het plaatsen van cookies en de daarmee verbonden risico’s vindt u onder punt 3 ‘Cookies’.

IP-anonimisering

Wij hebben voor het gebruik van cookies op deze website de IP-anonimisering voor Google Analytics geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt door ons niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

Orderverwerking

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkingsovereenkomst afgesloten en passen bij het gebruik van de diensten de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe. Verder zijn voor het gebruik van de dienst standaardcontractbepalingen met de aanbieder overeengekomen. Deze moeten bijdragen tot een beter beschermingsniveau. De verwerkingsovereenkomst kunt u hier raadplegen: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en op bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Googleaccount of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven in de vorige alinea, geheel verbieden.

Google reCAPTCHA

Met Google reCAPTCHA (hierna "reCAPTCHA") moet worden geverifieerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. het IP-adres, de bezoekduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van ons online aanbod tegen het oneigenlijk, geautomatiseerd achterhalen van gegevens en tegen spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: www.google.com/recaptcha/intro/android.html en

https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van de uniforme weergave van lettertypes, zogenaamde web fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Wij hebben de door Google aangeboden functies lokaal op onze website geïntegreerd, zodat hiervoor geen gegevens naar de servers van Google worden doorgestuurd.

Meer informatie over Google Web Fonts en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: fonts.google.com/about en

https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Als aanbieder van deze website hebben wij geen invloed op de betreffende gegevensoverdracht. Wel zijn wij met Google zogenaamde standaardcontractbepalingen overeengekomen, die tot een hoger beschermingsniveau bij de dienstverlener moeten leiden. Deze kunnen hier worden geraadpleegd: privacy.google.com/businesses/controllerterms/

Google Maps wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die op de website worden vermeld, gemakkelijk kunnen worden gevonden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: www.google.com/help/terms_maps.html en

https://www.google.com/policies/privacy/.

3.3. Online marketing en partnerprogramma’s

Facebook Pixel

Voor de conversiemeting maakt onze website gebruik van de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Met behulp van de Facebook Pixel kan het gedrag van de sitebezoekers worden gevolgd, nadat ze door op een Facebook-advertentie te klikken zijn doorgestuurd naar onze website. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-reclameadvertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

Facebook Pixel wordt alleen geactiveerd, als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in het kader van onze vraag naar de cookie-instellingen. Daar kunt u uw keuze ook altijd weer herroepen of wijzigen voor de toekomst (zie lid 3).

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden door Facebook en de bedrijven van het concern evt. ook in derde landen met een lager beschermingsniveau opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclameadvertenties op sites van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als websitebeheerder worden beïnvloed.

In het gegevensbeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: www.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ uitschakelen in de advertentie-instellingen onder www.facebook.com/ads/preferences/. Daartoe moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebookaccount bezit, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Pinterest-tag

Binnen ons online aanbod is de zogenaamde ‘Pinterest-tag’ (individueel codefragment) van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS (‘Pinterest’) geïntegreerd.

Met behulp van de Pinterest-tag kan Pinterest de bezoekers van ons online aanbod vaststellen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde ‘Pinterest Ads’). In deze context gebruiken wij de Pinterest-tag om de door ons geplaatste Pinterest Ads alleen te tonen aan Pinterest-gebruikers die ook interesse hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de door hen bezochte websites zijn vastgesteld) hebben, die wij aan Pinterest doorgeven (zogenaamde ‘Actalike Audiences’). Met behulp van de Pinterest-tag willen wij er ook voor zorgen dat onze Pinterest Ads beantwoorden aan de potentiële interesses van de gebruikers en niet als storend worden ervaren. Verder kunnen wij met behulp van de Pinterest-tag de doeltreffendheid van de Pinterest-advertenties analyseren voor marktonderzoeks- en statistische doeleinden, doordat wij kunnen zien of gebruikers na een klik op een Pinterest-advertentie naar onze website werden doorgestuurd (zgn. ‘conversie’).

De Pinterest-tag wordt alleen geactiveerd, als u op onze vraag uw vrijwillige toestemming hiervoor hebt gegeven via de cookie-instellingen (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Daar kunt u uw keuze ook altijd weer herroepen of wijzigen voor de toekomst (zie lid 3).

Alle verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden geen uitsluitsel over de identiteit van de betreffende gebruiker. Er worden gegevens verzameld over het apparaat (bijv. type, merk), het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres van het gebruikte apparaat, het tijdstip van het bezoek, de aard en inhoud van de campagne, de reactie op de betreffende campagne (bijv. aankoop, inschrijving voor de nieuwsbrief). Daarnaast worden ook apparaatidentificatoren verzameld, die uit individuele kenmerken van het eindapparaat bestaan. Zo kunnen wij uw eindapparaat op onze website herkennen.

Als u na een bezoek aan onze website inlogt op uw Pinterest-account of als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd, is het mogelijk dat deze gegevens door Pinterest worden opgeslagen en verwerkt. Pinterest kan deze gegevens eventueel aan uw Pinterest-account koppelen en ook voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Pinterest: policy.pinterest.com/de/privacy-policy. U kunt tegen deze speciale gegevensverwerking altijd bezwaar maken door in uw Pinterest-account onder ‘Personalisatie’ de betreffende instellingen uit te schakelen (zie help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data) of door uw cookie-instellingen aan te passen.

3.4. Nieuwsbrief

Met de volgende aanwijzingen willen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief en de procedures voor aanmelding, verzending en statistische evaluatie, evenals over uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u akkoord te zijn met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven alleen met toestemming van de ontvangers conform art. 6, lid 1, punt a) AVG of indien wettelijk toegestaan. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een aanmelding, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Overigens bevat onze nieuwsbrief informatie over onze aanbiedingen en acties en over ons bedrijf. Dit kan met name verwijzingen naar blogbijdragen, onze diensten of onlinepresentaties omvatten.

Gebruik van "Campaign Monitor" als dienstverlener voor de verzending

Met het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief hebben we de derde partij Campaign Monitor Pty Ltd, 404 / 3-5 Stapleton Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australië gelast. Wij hebben met Campaign Monitor een zgn. ‘data processing agreement’ gesloten, waarin wij Campaign Monitor verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Het model van deze overeenkomst kan onder de volgende link worden ingekeken: www.campaignmonitor.com/assets/files/terms/campaign-monitor-eu-data-transfer-clauses.pdf.

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens (zoals het e-mailadres) die u bij de nieuwsbriefregistratie verstrekt, overgedragen aan Campaign Monitor en daar opgeslagen. De dienstaanbieder is in Australië gevestigd en de gegevens worden op servers in de VS verwerkt.

Double-Opt-In en protocolleren

Na registratie ontvangt u van Campaign Monitor een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen (zgn. dubbele opt-in). Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan registreren.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het login- en het bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Het registreert ook de wijzigingen in uw bij Campaign Monitor opgeslagen gegevens.

Logingegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede gegevens die ons in staat stellen te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent (dubbele opt-in) en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Gegevens verzamelen voor statistieken en analyses

Bovendien is het voor ons met behulp van Campaign Monitor mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links evt. werden aangeklikt. Zo kunnen we o.a. vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van Campaign Monitor om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepsgewijs te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om een aan de verschillende interesses van onze gebruikers aangepaste inhoud te verzenden.

Campaign Monitor maakt het ons ook mogelijk de nieuwsbriefontvangers volgens verschillende ontvangercategorieën (bijv. favoriete sporttak) in te delen. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Onlineoproep en gegevensmanagement

Er zijn gevallen waarin we de ontvangers van de nieuwsbrief naar de Campaign Monitor-websites leiden. Onze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers van de nieuwsbrief de nieuwsbrieven online kunnen oproepen (bijvoorbeeld in het geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen nieuwsbriefontvangers hun gegevens, zoals het e-mailadres, achteraf op de sites van Campaign Monitor corrigeren. Ook is de privacyverklaring van Campaign Monitor alleen op hun website oproepbaar. In dit verband wezen wij erop dat op de websites van Campaign Monitor cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens door Campaign Monitor, hun partners en dienstaanbieders (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Campaign Monitor. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid om via de websites www.aboutads.info/choices/ en www.youronlinechoices.com (voor de Europese Economische Ruimte) bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden.

Wettelijke bases

De toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt door ons verkregen op basis van art. 6, lid 1, punt a), 7 AVG en § 7, lid 2, punt 3 of lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Uitschrijven’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

Het inzetten van de dienstverlener Campaign Monitor, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het protocolleren van het registratieproces gebeuren op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, punt f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van onze gebruikers dient.

Wij wijzen u er ook op dat u overeenkomstig de wettelijke bepalingen volgens art. 21 AVG altijd bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Het herroepen kan met name tegen de verwerking voor doelen van direct marketing gebeuren.

Opzegging/herroeping

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, dat wil zeggen, uw toestemmingen herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u op het einde van elke nieuwsbrief. Na de opzegging wordt uw e-mailadres opgeslagen in een lijst van ingetrokken toestemmingen en alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mailadres verzenden.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Campaign Monitor op: https://www.campaignmonitor.com/policies/#two.

3.5. Gebruik van webfonts

Web Fonts van Linotype

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde webfonts die door Linotype resp. Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlijn worden aangeboden.

Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Linotype. De webfonts worden via onze server ter beschikking gesteld en via een trackingcode worden de bekeken pagina's geteld, omdat dit vereist is voor de licentie van de fonts. Daardoor krijgt Linotype de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. De webfonts van Linotype worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de webfonts van Linotype vindt u onder https://www.linotype.com/7003/using-web-fonts.html, in de privacyverklaring van Linotype https://www.linotype.com/de/2061-18846/datenschutz-richtlinien.html en in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers https://www.linotype.com/de/2061-33353/web-font-endnutzerlizenzvertrag.html

 


Gegevensverzameling in de sociale media

Bauerfeind AG heeft eigen kanalen en accounts in diverse sociale netwerken. Wij gebruiken deze om onze bekendheid te vergroten, om verschillende doelgroepen te informeren over nieuws in verband met ons bedrijf en onze producten en om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om onze bijdragen actief te beoordelen, van commentaar te voorzien en te delen. Hierin ligt ons gerechtvaardigde belang, ook met betrekking tot de bijbehorende gegevensverwerking op deze platforms (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG):

Ook als u geen gebruikersaccount bij het betreffende platform hebt, kunt u de inhoud van de Bauerfeind-kanalen en -accounts bekijken, bijv. door op de betreffende link op onze website te klikken. Bauerfeind heeft doorgaans geen invloed op welke gegevens de betreffende dienstverleners verwerken, hoe en waarvoor zij de gegevens gebruiken of aan wie zij de gegevens doorgeven. Daarom willen wij u er uitdrukkelijk attent op maken dat u de door ons aangeboden sociale mediakanalen en bijbehorende functies gebruikt op uw eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder:

Bauerfeind ontvangt van de platformbeheerders regelmatig geaggregeerde statistische informatie over bezoekersaantallen, klikfrequentie, verblijfsduur en dergelijke, die de beheerder ons ter beschikking stelt, zodat wij onze pagina’s kunnen analyseren en optimaliseren. Volgens de huidige rechtsopvatting treden de dienstverlener en Bauerfeind in dit geval samen als verwerkingsverantwoordelijke op (zie bijv. www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Om via de sociale media direct contact met ons op te nemen of op onze bijdragen te reageren, moet u een account hebben bij de betreffende dienstverlener. Dan hebt u de mogelijkheid om onze berichten te beoordelen, van commentaar te voorzien en te delen en kunt u ons desgewenst ook volgen. Door deze activiteiten krijgen wij kennis van uw persoonsgegevens (bijv. gebruikersnaam en andere inhoud uit uw profiel). Denk eraan dat gesprekken meestal grotendeels in het openbaar plaatsvinden en door een groot aantal personen kunnen worden bekeken. Wij raden u dan ook ten stelligste af om via deze kanalen contactgegevens of gevoelige privé-informatie en dergelijke van uzelf of van anderen mee te delen. Omgekeerd kunnen ook wij uw publieke bijdragen beoordelen, van commentaar voorzien, delen of u volgen. De desbetreffende informatie is voor onze volgers en bezoekers zichtbaar. Een andere publicatie of verwerking is door ons niet gepland.

Daarnaast kunt u ons via de messenger-dienst die in de platforms is geïntegreerd, ook rechtstreeks berichten sturen, die door andere gebruikers niet kunnen worden gelezen. Wij wijzen er echter op dat wij geen kennis hebben van de wijze waarop de dienstverlener deze berichten analyseert, interpreteert of anderszins verwerkt.

Als alternatief voor de sociale media en met name de beschikbare messenger-diensten kunt u natuurlijk altijd op onze website www.bauerfeind.de terecht voor alle informatie over ons bedrijf en onze producten. Hier vindt u ook contactmogelijkheden om niet-publiekelijk met ons te communiceren (bijv. contactformulier).